• 2020-ban is változatlan árakkal várjuk kedves tanulóinkat!

  Elméleti tanfolyam ára: 25.000 forint

  Gyakorlati óradíj: 4.000 forint

• Személyautós tanfolyamok

  Elméleti és gyakorlati tanfolyamainkról
  részletes információk a » tájékoztatás « menüpont alatt

• Hol vagyunk?

  9683 Bejcgyertyános, József Attila utca 17.

• Mikor van ügyfélfogadás?

  Hétfő, péntek 16:00-20:00

Tájékoztató a képző szerv vállalkozási feltételeiről, valamint a jogosítvány megszerzésének feltételeiről a „B” kategóriás tanulók részére


A képző szerv neve: TOP-CAR AUTÓSISKOLA
Székhely: 9683 Bejcgyertyános, József Attila utca 17.
Telephely: 9683 Bejcgyertyános, József Attila utca 17.
Ügyfélfogadás helye: 9683 Bejcgyertyános, József Attila utca 17.
Ügyfélfogadás ideje: hétfő, péntek 16:00 - 20:00
Telefon: 06 (70) 947-8917
E-mail cím: info@top-car.hu
Weboldal: https://top-car.hu/
Iskolavezető neve: Kovács Csaba Géza EV.
Vállalkozás formája: egyéni vállalkozás
Adószáma: 67069189-1-38
Iskolavezető telefonszáma: 06 (70) 947-8917
Telefonszáma: 06 (70) 947-8917
• A "B" kategória fogalma és a kezdő vezetői engedély


"B" kategória a legfeljebb 3500 kg tömegű személygépkocsi vagy tehergépkocsi,
melyben a szállítható személyek száma legfeljebb 9 fő.
Az ilyen teher- vagy személygépkocsival egy 750 kg tömeget meg nem haladó
könnyű pótkocsi is vontatható, 2 év elteltével.


• Beiskolázás feltételei


    — 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor
    — Egészségügyi alkalmasság
    — Kitöltött jelentkezési lap és nyilatkozat
    — Tandíj első részletének befizetése
    — Elméleti vizsgadíj befizetése
    — Írásbeli nyilatkozat alapján a járművezetéstől eltiltva nincs
    — Minimum 8 általános elvégzését igazoló iskolai bizonyítvány


• Mentesség az orvosi vizsgálat alól


Felmentést az kap az orvosi alkalmassági vizsgálat kötelezettsége alól,
aki gépjárműnek nem minősülő járműre pl. "AM" kategóriára kíván vezetői engedélyt szerezni.
Mentességet élvez az is, akinek már birtokában van valamilyen gépjárműre kiterjesztett
vezetői engedély, és a jogosítványába bejegyzett időszakos orvosi alkalmasság határideje még nem járt le.


• Járművezetés elmélet: összesen 28 tanóra


    — Közlekedési ismeretek: 16 óra
    — Vezetés elmélet: 8 óra
    — Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
    — A tanfolyam díja: 25.000 Ft tantermi oktatással
    — A tanfolyam díja: 25.000 Ft online oktatással
    — Elméleti vizsgadíj (KRESZ): 4.600 Ft


• Járművezetés gyakorlat: összesen 29 + 1 vezetési óra


    — Alapoktatás: 9 óra
    — Főoktatás: 14 városi + 4 országúti + 2 éjszakai + 1 vizsgaóra
    — Gyakorlati óradíj: 4.000 Ft
    — Gyakorlati vizsgadíj: 11.000 Ft


• Elsősegélynyújtási tanfolyam


    — Tanfolyam ára: 8.000 Ft
    — Vizsga díja: 8.200 Ft


• Vizsgákkal kapcsolatos határidők


    — Igazoltan elvégzett elméleti tanfolyam a kezdetétől számítva 12 hónapig érvényes
    — A tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni az első elméleti vizsgát
    — Sikeres elméleti vizsgát kell tenni 12 hónapon belül
    — A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ez idő alatt sikeres forgalmi (gyakorlati) vizsgát kell tenni


"B" kategóriás oktatójárműveink


    — 2 db Opel Astra (benzines)
Tájékoztató


A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról


  Formanyomtatvány az állami támogatás igényléséhez

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően
sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges
közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési
alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek:
A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát
2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A támogatás összege:
A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és
a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen
megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.

Az igény előterjesztése:
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni
az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).
Amennyiben a vizsgát tett személy a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga, ha 18 év alatti,
vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll),
a kérelmet a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be.
A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti.
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat:
A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését
és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell.
Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve,
a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ vizsga díja,
valamint a díjak megfizetésének ténye.
A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.

Az igény előterjesztésének határideje:
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.

A támogatás folyósítása:
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra.
A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül
intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
számlára utalásról.
A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Jelentkezés tanfolyamra


A menüpont fejlesztés alatt!

Vezetéknév:    
Keresztnév:  
Születési dátum:  
Tanfolyam:  
Lakhely (település):  
Telefonszám:    
E-mail:  
Üzenet: